logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Kennisgeving 73e ALV op 10 juli 2020

Geplaatst op 27-06-2020  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur:

logo-wvschiphol-zonder 2Watersportvereniging Schiphol

 

                  

Kennisgeving 73e Algemene Vergadering 10 juli 2020

 

Het bestuur van de WV Schiphol nodigt hierbij al haar (ere)leden, junior-deelnemers en begunstigers uit voor de 73ste Algemene (Leden) Vergadering.

De ALV is vrijdag 10 juli 2020, aanvang 19.30 uur in de Grote Loods, Uiterweg 263 te Aalsmeer

Alle stukken voor de vergadering zijn beschikbaar op de site van de vereniging. Zie onderin deze mail.
 

Agenda

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken

3.   Mededelingen bestuur

- Introductie nieuw bestuursmodel

- Follow-up leden enquête 2019 > E-sloep bij WVS

4.   Notulen 72ste ALV 2019, gehouden op 13 december 2019

5.   Jaarverslag secretaris 2019

6.   Jaarverslagen 2019 van de commissarissen

- de verslagen zijn gepubliceerd op de website

7.   Financieel jaarverslagverslag 2019 

- Toelichting op financiele cijfers en het financieel verslag 2019 (zie website)

- Verslag Kascommissie en decharge verklaring bestuur

8.    Samenstelling van het bestuur

- Toelichting besturingsmodel WVS

- Aftredend conform de Statuten artikel 12 en Huishoudelijk Reglement artikel 17 zijn: 

Voorzitter Carel de Bruijn herkiesbaar
Havencommissaris Hans Schreuder herkiesbaar
2e penningmeester  Monique Gerrits aangetreden per 1 januari 2020
Evenementen & Bar commissaris Sonja Moll niet herkiesbaar

 

 

 

 

 

 

Vacant: per direct Evenementencommissaris

Vivianne Peeters heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van Evenementen commissaris. Bestuur heeft haar als ad interim opgenomen in afwachting besluit ALV.

9.   Samenstelling van de commissies

De kascommissie voor de controle 2019 bestaat uit de leden Rob Huisman, Hans Vos en Marjolein van Reisen. Bert Gerritsma is reservelid.

Er zijn op dit moment geen vacatures in de kascommissie.

10. Huldiging van de kampioenen en winnaars

11. Verslag Commissie van Advies

12. Vernieuwing Parkeerterrein

- presentatie status en besluitvorming

- indien besluitvorming gevraagd wordt zal het plan tijdig ter kennisname beschikbaar worden gesteld. (via www.wvschiphol.nl)

13. Rondvraag**

14. Sluiting, napraat met drankje

 

Streef eindtijd 22.00 uur

** Ter voorbereiding van de ALV dienen vragen voor de rondvraag uiterlijk 3 juli te worden ingediend bij de secretaris via secretaris@wvschiphol.nl

Ook aanmelding voor één van de vacatures zien wij graag z.s.m. tegemoet via een bestuurslid of per mail aan de secretaris via secretaris@wvschiphol.nl

Attentie!

Om ons op een juiste wijze de huidige Corona-maatregelen te kunnen toepassen, vragen wij je aanwezigheid voor de vergadering uiterlijk – onder vermelding van je naam - uiterlijk 3 juli kenbaar te maken bij de secretaris via secretaris@wvschiphol.nl .

 

Klik hier voor de stukken:
Kennisgeving
Notulen 72ste ALV
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag haven
Jaarverslag zeilen
Financieel jaarverslag